Adatkezelési szabályzat

Bevezető

A Groupama Biztosító Zrt. mint adatkezelő, elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörében megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése során a magyar jogszabályok, különös tekintettel az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info törvény) rendelkezései maradéktalanul érvényesüljenek.

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Groupama Biztosító Zrt.
Elérhetőségei:
Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf.: 1049.
Telefon: +36 1 467 3500
Fax: +36 1 361 0091
E-mail cím: karrier@groupama.hu
Web: www.groupama.hu

Fogalmi meghatározások

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Állásra jelentkezők:

Az adatkezelés célja: A karrieroldal adatbázisába jelentkezők, illetve a Groupama Biztosító Zrt. által meghirdetet állásra jelentkezők nyilvántartása, a benyújtott pályázatok elbírálása, a meghirdetett állásra jelentkezők értesítése a kiválasztási folyamat során, illetve annak lezárását követően.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett jelentkező önkéntes hozzájárulása az Info törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján.

A kezelt adatok köre: a regisztráció és a jelentkezés dátuma, családnév, keresztnév/keresztnevek, születési név, születési hely és dátum, anyja neve, telefonszám, e-mail cím, a regisztráció során megadott jelszó, a munkavégzéshez szükséges képesítésekre és ismeretekre vonatkozó adatok, a munkavégzési területre , a betölteni kívánt munkakörre vonatkozó információk, a jelentkező által csatolt önéletrajz(ok) és motivációs levél, illetve az ezekben szereplő adatok.

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során, illetve azt követően a karrieroldalra feltöltött adatokkal kapcsolatos adatkezelés mindaddig tart, amíg az adatkezelés célja fennáll, illetve amíg a jelentkező a személyes adatainak törlését az Info törvény 14. § c) pontja szerint nem kérte.

A Groupama Biztosító Zrt. Karrier oldala a személyes adatokat a jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulást a karrier@groupama e-mail címre küldött elektronikus levélben, illetve postai úton a 1380 Budapest, Pf.: 1049. címre feladott levélben bármikor visszavonhatja.

A meg nem erősített vagy a kitöltés során megszakított regisztrációs kérelem legkésőbb 15 nap elteltével törlésre kerül.

A karrieroldal látogatói:

adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 60 nap.

Külső szolgáltatók adatkezelése: A portál html kódja a Társaságunktól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükhöz történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alábbi adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani:

Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
Levelezési cím: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
Telefon: +36 62 55 88 99
Fax: +36 62 55 88 98
E-mail cím: info@nexum.hu
Web: www.nexum.hu

A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza.

Társaságunk a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. kapcsolati űrlap kitöltése során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Társaságunk az érintett által kezdeményezett adathelyesbítést a nyilvántartásaiban átvezeti. Amennyiben az érintett természetes személy a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozik, úgy Társaságunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről az érintett természetes személyt írásban tájékoztatja.

Az érintett természetes személyek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket Társaságunknál szóban vagy írásban jelenthetik be az alábbi elérhetőségeken a biztosító adatvédelmi felelősének címezve:

Adatkezelő neve: Groupama Biztosító Zrt.
Elérhetőségei:
Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf.: 1049.
Telefon: +36 1 467 3500
Fax: +36 1 361 0091
E-mail cím: karrier@groupama.hu
Web: www.groupama.hu

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adataival kapcsolatos adatvédelmi panaszát, kérelmét Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postai levelezési cím: 530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu

Az érintett a személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni.

A Groupama Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 13 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.