Betöltés

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

Bevezető

A Groupama Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő, elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörében megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése során mind az Európai Unió adatvédelmi tárgyú szabályozása (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete – a továbbiakban: GDPR), mind a magyar jogszabályok, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info törvény) rendelkezései maradéktalanul érvényesüljenek.

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Groupama Biztosító Zrt.

Elérhetőségei:

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf.: 1049.
Telefon: +36 1 467 3500
Fax: +36 1 361 0091
E-mail cím: karrier@groupama.hu
Web: www.groupama.hu

Fogalmi meghatározások

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Állásra jelentkezők:

Az adatkezelés célja: A Karrier oldal adatbázisába jelentkezők, illetve a Groupama Biztosító Zrt. által meghirdetett állásra jelentkezők nyilvántartása, a benyújtott pályázatok elbírálása, a meghirdetett állásra jelentkezők értesítése a kiválasztási folyamat során, illetve annak lezárását követően.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett jelentkező önkéntes hozzájárulása 2018. május 25-ét követően a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján.

A kezelt adatok köre: a regisztráció és a jelentkezés dátuma, családnév, keresztnév/keresztnevek, születési név, születési hely és dátum, anyja neve, telefonszám, e-mail cím, a regisztráció során megadott jelszó, a munkavégzéshez szükséges képesítésekre és ismeretekre vonatkozó adatok, a munkavégzési területre, a betölteni kívánt munkakörre vonatkozó információk, a jelentkező által csatolt önéletrajz(ok) és motivációs levél, illetve az ezekben szereplő adatok. A kiválasztási folyamat során használt eszközök; az interjúk során készült feljegyzések, tesztek és értékelő központok során keletkezett adatok.

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során, illetve azt követően a Karrier oldalra feltöltött adatokkal kapcsolatos adatkezelés mindaddig tart, amíg az adatkezelés célja fennáll, illetve amíg a jelentkező a személyes adatainak törlését az 2018. május 25-ét követően a GDPR 17. cikk (1) bekezdése szerint nem kérte, de maximálisan az adatfelvételtől számított 2 évig.

A Groupama Biztosító Zrt. Karrier oldala a személyes adatokat a jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az érintett a hozzájárulását a karrier@groupama.hub e-mail címre küldött elektronikus levélben, illetve postai úton a 1380 Budapest, Pf.: 1049. címre feladott levélben bármikor visszavonhatja.

A meg nem erősített vagy a kitöltés során megszakított regisztrációs kérelem legkésőbb 15 nap elteltével törlésre kerül.

A karrieroldal látogatói:

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja:az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 60 nap.

Külső szolgáltatók adatkezelése: A portál html kódja a Társaságunktól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükhöz történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alábbi adatfeldolgozó tud részletes felvilágosítást nyújtani:

Adatfeldolgozó: Nexum Magyarország Kft.
Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
Levelezési cím: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
Telefon: +36 62 55 88 99
Fax: +36 62 55 88 98
E-mail cím: info@nexum.hu
Web: www.nexum.hu

A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza.

Társaságunk a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. kapcsolati űrlap kitöltése során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben új álláshirdetésünkről szeretne értesülni, úgy önkéntes hozzájárulásával iratkozhat fel az értesítési listára. A feliratkozás minden esetben önkéntes, azaz önálló opcióként megjelölhető. A megadott hozzájárulás bármikor visszavonható az adatkezelő lent megadott elérhetőségén. A hozzájárulása visszavonását követően azonnal törlésre kerül a feliratkozási listáról.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

A GDPR alapján az érintett jogosult arra, hogy:

a. tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről (tájékoztatáshoz való jog);

b. hozzáférést kapjon személyes adataihoz és az adatkezeléssel kapcsolatos törvényben meghatározott információkhoz (hozzáférési jog);

c. az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat (helyesbítéshez való jog);

d. az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat (elfeledtetéshez való jog);

e. a tárolás kivételével megtiltsa a személyes adatainak kezelését (korlátozáshoz való jog);

f. a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatósághoz való jog);

Az érintett természetes személyek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket Társaságunknál szóban vagy írásban jelenthetik be az alábbi elérhetőségeken a Társaság adatvédelmi felelősének címezve:

Adatkezelő neve: Groupama Biztosító Zrt.

Elérhetőségei:

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf.: 1049.
Telefon: +36 1 467 3500
Fax: +36 1 361 0091
E-mail cím: karrier@groupama.hu
Web: www.groupama.hu

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adataival kapcsolatos adatvédelmi panaszát, kérelmét Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postai levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu

Az érintett a személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni.

Adatkezelési tájékoztató

Bevezető

A Groupama Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő fizetett és targetált hirdetések útján álláshirdetéseket jelenít meg a Facebookon kiválasztott célcsoportok részére, melyek az érintettek Facebook üzenőfalán jelennek meg.

Amennyiben az érintett érdeklődik a meghirdetett álláslehetőség iránt, a hirdetésben szereplő Jelentkezés gombra kattintva szükséges az űrlapon szereplő alapadatokat, telefonszámot, e-mail címet és a hirdetésben szereplő kérdésekre adott válaszokat megadnia.

Társaságunk részéről az adatkezelés ezen adatfelvétellel kezdődik meg, a felvett adatokat a Társaság Facebook oldalán illetve az ehhez kapcsolódó Messenger fiókban tároljuk.

Társaságunk ezt követően felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel és kölcsönös érdeklődés esetén további adatokat, valamint akár önéletrajzokat kérhet be, ezen adatok felvétele azonban már nem Társaságunk Facebook oldalán, hanem a Társaságunk honlapján található karrier portálon történik, így a további adatok megadásához szükséges a pályázónak Társaságunk karrierportálján is regisztrálni. A regisztrációt és az adatkezeléshez adott hozzájárulást követően az adatok további kezelése a karrierportál adatkezelési tájékoztatója szerint történik, mely az alábbi linken elérhető:

https://groupama.karrierportal.hu/fooldal

A Facebook oldalon megadott adatok tárolása az adatfelvételtől számított 60 napig történik, ezt követően a megadott adatokat a Facebook oldalról és az ehhez kapcsolódó Messenger fiókból töröljük.

Abban az esetben is visszajelzést küldünk a pályázó részére egy Messenger üzenetben, amennyiben jelentkezése nem volt sikeres. A megadott adatokat ebben az esetben is az adatfelvételtől számított 60 nap után töröljük.

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Groupama Biztosító Zrt.

Elérhetőségei:

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf.: 1049.
Telefon: +36 1 467 3500
Fax: +36 1 361 0091
E-mail cím: karrier@groupama.hu
Web: www.groupama.hu

Az adatkezelés során az Európai Unió adatvédelmi tárgyú szabályozása (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete – a továbbiakban: GDPR), és a magyar jogszabályok, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info törvény) rendelkezései az irányadóak.

Fogalmi meghatározások

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Állásra jelentkezők:

Az adatkezelés célja: A meghirdetett állásra történő jelentkezéshez szükséges kapcsolatfelvétel, valamint az előzetes kiválasztáshoz szükséges alapadatok megadása. A meghirdetett állásra jelentkezők értesítése a kiválasztási folyamat során, illetve annak lezárását követően. A jelentkezéshez szükséges további adatok megadása a Társaságunk karrierportálján történik, az érintett külön regisztrációját követően.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett jelentkező önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján.

A kezelt adatok köre:

  • A jelentkezési adatlapon megadott alapadok, melyek automatikusan megjelenítésre kerülnek a jelentkező Facebook proofiljából vagy külön is megadhatók: jelentkezés dátuma; teljes név; születési dátum; lakhely; legmagasabb iskolai végzettség; jelenlegi munkakör/pozíció megnevezése
  • A kapcsolatfelvételhez szükséges telefonszám és e-mail cím
  • A hirdetésbe megadott kérdésekre adott válaszok

Az adatkezelés időtartama: A Facebook oldalon jelentkezés során megadott adatok tárolása a Társaság Facebook oldalán történik, mely adatokat az adatfelvételtől számított 60 napig tárolunk, utána törlésre kerülnek.

Amennyiben kölcsönös érdeklődés esetén Társaságunk önéletrajzot kér be, ezen adatok megadása már nem itt, hanem a Társaságunk honlapján elérhető karrierportálon történik, ahol külön regisztrációt és az adatkezeléshez adott hozzájárulást követően a karrierportál saját adatkezelési tájékoztatója szerint történik a további adatkezelés.

Tájékoztatjuk, hogy mind a Faceboook oldalon, mind a karrierportálon megadott adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja az érinett hozzájárulása, mely hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Groupama Biztosító Zrt. Facebook oldala a személyes adatokat a jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az érintett a hozzájárulását a karrier@groupama.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben, illetve postai úton a 1380 Budapest, Pf.: 1049. címre feladott levélben bármikor visszavonhatja.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

A GDPR alapján az érintett jogosult arra, hogy:

a) tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről (tájékoztatáshoz való jog);
b) hozzáférést kapjon személyes adataihoz és az adatkezeléssel kapcsolatos törvényben meghatározott információkhoz (hozzáférési jog);
c) az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat (helyesbítéshez való jog);
d) az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat (elfeledtetéshez való jog);
e) a tárolás kivételével megtiltsa a személyes adatainak kezelését (korlátozáshoz való jog);
f) a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatósághoz való jog);

Az érintett természetes személyek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket Társaságunknál szóban vagy írásban jelenthetik be az alábbi elérhetőségeken a Társaság adatvédelmi felelősének címezve:

Adatkezelő neve: Groupama Biztosító Zrt.

Elérhetőségei:

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf.: 1049.
Telefon: +36 1 467 3500
Fax: +36 1 361 0091
E-mail cím: karrier@groupama.hu
Web: www.groupama.hu

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adataival kapcsolatos adatvédelmi panaszát, kérelmét Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postai levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu

Az érintett a személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni.