Betöltés

Adatkezelési tájékoztató

Bevezető

A Groupama Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő, elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörében megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése során mind az Európai Unió adatvédelmi tárgyú szabályozása (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete – a továbbiakban: GDPR), mind a magyar jogszabályok, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info törvény) rendelkezései maradéktalanul érvényesüljenek.

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Groupama Biztosító Zrt.

Elérhetőségei:

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf.: 1049.
Telefon: +36 1 467 3500
Fax: +36 1 361 0091
E-mail cím: karrier@groupama.hu
Web: www.groupama.hu

Fogalmi meghatározások

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Állásra jelentkezők:

Az adatkezelés célja: A Karrier oldal adatbázisába jelentkezők, illetve a Groupama Biztosító Zrt. által meghirdetett állásra jelentkezők nyilvántartása, a benyújtott pályázatok elbírálása, a meghirdetett állásra jelentkezők értesítése a kiválasztási folyamat során, illetve annak lezárását követően.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett jelentkező önkéntes hozzájárulása 2018. május 25-ét követően a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján.

A kezelt adatok köre: a regisztráció és a jelentkezés dátuma, családnév, keresztnév/keresztnevek, születési név, születési hely és dátum, anyja neve, telefonszám, e-mail cím, a regisztráció során megadott jelszó, a munkavégzéshez szükséges képesítésekre és ismeretekre vonatkozó adatok, a munkavégzési területre, a betölteni kívánt munkakörre vonatkozó információk, a jelentkező által csatolt önéletrajz(ok) és motivációs levél, illetve az ezekben szereplő adatok. A kiválasztási folyamat során használt eszközök; az interjúk során készült feljegyzések, tesztek és értékelő központok során keletkezett adatok.

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során, illetve azt követően a Karrier oldalra feltöltött adatokkal kapcsolatos adatkezelés mindaddig tart, amíg az adatkezelés célja fennáll, illetve amíg a jelentkező a személyes adatainak törlését az 2018. május 25-ét követően a GDPR 17. cikk (1) bekezdése szerint nem kérte, de maximálisan az adatfelvételtől számított 2 évig.

A Groupama Biztosító Zrt. Karrier oldala a személyes adatokat a jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az érintett a hozzájárulását a karrier@groupama.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben, illetve postai úton a 1380 Budapest, Pf.: 1049. címre feladott levélben bármikor visszavonhatja.

A meg nem erősített vagy a kitöltés során megszakított regisztrációs kérelem legkésőbb 15 nap elteltével törlésre kerül.

A karrieroldal látogatói:

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Külső szolgáltatók adatkezelése: A portál html kódja a Társaságunktól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükhöz történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alábbi adatfeldolgozó tud részletes felvilágosítást nyújtani:

Adatfeldolgozó: Nexum Magyarország Kft.
Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
Levelezési cím: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
Telefon: +36 62 55 88 99
Fax: +36 62 55 88 98
E-mail cím: info@nexum.hu
Web: www.nexum.hu

A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza.

A cookie-kra vonatkozó tájékoztató az alábbi linken megtekinthető:
https://groupama.karrierportal.hu/groupama-2018-cookie-kezeles

Társaságunk a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. kapcsolati űrlap kitöltése során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben új álláshirdetésünkről szeretne értesülni, úgy önkéntes hozzájárulásával iratkozhat fel az értesítési listára. A feliratkozás minden esetben önkéntes, azaz önálló opcióként megjelölhető. A megadott hozzájárulás bármikor visszavonható az adatkezelő lent megadott elérhetőségén. A hozzájárulása visszavonását követően azonnal törlésre kerül a feliratkozási listáról.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

A GDPR alapján az érintett jogosult arra, hogy:

a. tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről (tájékoztatáshoz való jog);

b. hozzáférést kapjon személyes adataihoz és az adatkezeléssel kapcsolatos törvényben meghatározott információkhoz (hozzáférési jog);

c. az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat (helyesbítéshez való jog);

d. az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat (elfeledtetéshez való jog);

e. a tárolás kivételével megtiltsa a személyes adatainak kezelését (korlátozáshoz való jog);

f. a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatósághoz való jog);

Az érintett természetes személyek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket Társaságunknál szóban vagy írásban jelenthetik be az alábbi elérhetőségeken a Társaság adatvédelmi felelősének címezve:

Adatkezelő neve: Groupama Biztosító Zrt.

Elérhetőségei:

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf.: 1049.
Telefon: +36 1 467 3500
Fax: +36 1 361 0091
E-mail cím: karrier@groupama.hu
Web: www.groupama.hu

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adataival kapcsolatos adatvédelmi panaszát, kérelmét Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postai levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu

Az érintett a személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni.