Betöltés

Facebook Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Bevezető

A Groupama Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő fizetett és targetált hirdetések útján álláshirdetéseket jelenít meg a Facebookon kiválasztott célcsoportok részére, melyek az érintettek Facebook üzenőfalán jelennek meg.

Amennyiben az érintett érdeklődik a meghirdetett álláslehetőség iránt, a hirdetésben szereplő Jelentkezés gombra kattintva szükséges az űrlapon szereplő alapadatokat, telefonszámot, e-mail címet és a hirdetésben szereplő kérdésekre adott válaszokat megadnia.

Társaságunk részéről az adatkezelés ezen adatfelvétellel kezdődik meg, a felvett adatokat a Társaság Facebook oldalán illetve az ehhez kapcsolódó Messenger fiókban tároljuk.

Társaságunk ezt követően felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel és kölcsönös érdeklődés esetén további adatokat, valamint akár önéletrajzokat kérhet be, ezen adatok felvétele azonban már nem Társaságunk Facebook oldalán, hanem a Társaságunk honlapján található karrier portálon történik, így a további adatok megadásához szükséges a pályázónak Társaságunk karrierportálján is regisztrálni. A regisztrációt és az adatkezeléshez adott hozzájárulást követően az adatok további kezelése a karrierportál adatkezelési tájékoztatója szerint történik, mely az alábbi linken elérhető:

https://groupama.karrierportal.hu/fooldal

A Facebook oldalon megadott adatok tárolása az adatfelvételtől számított 60 napig történik, ezt követően a megadott adatokat a Facebook oldalról és az ehhez kapcsolódó Messenger fiókból töröljük.

Abban az esetben is visszajelzést küldünk a pályázó részére egy Messenger üzenetben, amennyiben jelentkezése nem volt sikeres. A megadott adatokat ebben az esetben is az adatfelvételtől számított 60 nap után töröljük.

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Groupama Biztosító Zrt.

Elérhetőségei:

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf.: 1049.
Telefon: +36 1 467 3500
Fax: +36 1 361 0091
E-mail cím: karrier@groupama.hu
Web: www.groupama.hu

Az adatkezelés során az Európai Unió adatvédelmi tárgyú szabályozása (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete – a továbbiakban: GDPR), és a magyar jogszabályok, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info törvény) rendelkezései az irányadóak.

Fogalmi meghatározások

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Állásra jelentkezők:

Az adatkezelés célja: A meghirdetett állásra történő jelentkezéshez szükséges kapcsolatfelvétel, valamint az előzetes kiválasztáshoz szükséges alapadatok megadása. A meghirdetett állásra jelentkezők értesítése a kiválasztási folyamat során, illetve annak lezárását követően. A jelentkezéshez szükséges további adatok megadása a Társaságunk karrierportálján történik, az érintett külön regisztrációját követően.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett jelentkező önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján.

A kezelt adatok köre:

  • A jelentkezési adatlapon megadott alapadok, melyek automatikusan megjelenítésre kerülnek a jelentkező Facebook proofiljából vagy külön is megadhatók: jelentkezés dátuma; teljes név; születési dátum; lakhely; legmagasabb iskolai végzettség; jelenlegi munkakör/pozíció megnevezése
  • A kapcsolatfelvételhez szükséges telefonszám és e-mail cím
  • A hirdetésbe megadott kérdésekre adott válaszok

Az adatkezelés időtartama: A Facebook oldalon jelentkezés során megadott adatok tárolása a Társaság Facebook oldalán történik, mely adatokat az adatfelvételtől számított 60 napig tárolunk, utána törlésre kerülnek.

Amennyiben kölcsönös érdeklődés esetén Társaságunk önéletrajzot kér be, ezen adatok megadása már nem itt, hanem a Társaságunk honlapján elérhető karrierportálon történik, ahol külön regisztrációt és az adatkezeléshez adott hozzájárulást követően a karrierportál saját adatkezelési tájékoztatója szerint történik a további adatkezelés.

Tájékoztatjuk, hogy mind a Faceboook oldalon, mind a karrierportálon megadott adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja az érinett hozzájárulása, mely hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Groupama Biztosító Zrt. Facebook oldala a személyes adatokat a jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az érintett a hozzájárulását a karrier@groupama.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben, illetve postai úton a 1380 Budapest, Pf.: 1049. címre feladott levélben bármikor visszavonhatja.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

A GDPR alapján az érintett jogosult arra, hogy:

a) tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről (tájékoztatáshoz való jog);
b) hozzáférést kapjon személyes adataihoz és az adatkezeléssel kapcsolatos törvényben meghatározott információkhoz (hozzáférési jog);
c) az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat (helyesbítéshez való jog);
d) az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat (elfeledtetéshez való jog);
e) a tárolás kivételével megtiltsa a személyes adatainak kezelését (korlátozáshoz való jog);
f) a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatósághoz való jog);

Az érintett természetes személyek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket Társaságunknál szóban vagy írásban jelenthetik be az alábbi elérhetőségeken a Társaság adatvédelmi felelősének címezve:

Adatkezelő neve: Groupama Biztosító Zrt.

Elérhetőségei:

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf.: 1049.
Telefon: +36 1 467 3500
Fax: +36 1 361 0091
E-mail cím: karrier@groupama.hu
Web: www.groupama.hu

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adataival kapcsolatos adatvédelmi panaszát, kérelmét Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postai levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu

Az érintett a személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni.